Algemene verkoop- , leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Internetwinkel/webshop van Drinkwaard Jachtservice BV                  KvK: 24332058
Nijverheidsstraat 24   BTW: NL817237306B01
3371 XE Hardinxveld-Giessendam   IBAN: NL13 RABO 0140660879
Tel: +31(0)184-614979   BIC: RABONL2U
     
 

Artikel 1. Definities
1.1 drinkwatersport.com is een online winkel in watersportartikelen en scheepstoebehoren, welke viawww.drinkwaardwatersport.com, www.drinkwaardwatersport.nl, www.drinkwaardjachtservice.nl,www.scheepsonderdelen.com en www.inboardmarine.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van zaken van de internetwinkel/webshop, hierna te noemen: “drinkwaardwatersport.com” onderdeel van Drinkwaard Jachtservice B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website drinkwaardwatersport.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via drinkwaardwatersport.com geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van drinkwaardwatersport.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door drinkwaardwatersport.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 drinkwaardwatersport.com heeft het recht, zonder aankondiging vooraf, om deze Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Overeenkomsten en Aanbiedingen
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website en nadat de klant een schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke orderbevestiging wordt betwist, zijn drinkwaardwatersport.com en afnemer hieraan gebonden.

3.2 drinkwaardwatersport.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door drinkwaardwatersport.com. drinkwaardwatersport.com behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken, daarnaast gelden alle aanbiedingen op basis van beschikbaarheid.

3.4 drinkwaardwatersport.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2  De kosten van transport en verpakking voor binnenlandse zendingen komen steeds voor rekening van de opdrachtgever tenzij het factuurbedrag meer bedraagt dan 400,- euro. Voor transport binnen Nederland brengen wij € 5,00 aan handling- en verzendkosten in rekening. Voor bestellingen met een bestelwaarde van meer dan € 400,- (inclusief BTW) is dit GRATIS. drinkwaardwatersport.com bezorgd uitsluitend in Nederland en België. Voor verzending naar België brengen wij € 15,00 handling- en verzendkosten in rekening, de levering zal doorgaans binnen 5 werkdagen plaatsvinden, mits het product op voorraad is.

4.3 drinkwaardwatersport.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf, indien verzending per post, en is mogelijk door:
a.) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN Amro, Fortis, ING, Friesland Bank, SNS Bank, ASN Bank of SNS Regio Bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Hierdoor rekent u af in een vertrouwde betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. Voor meer informatie over iDeal klikt u op: iDeal In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor betalingen via iDeal worden géén extra kosten berekend.
b.)PayPal: De tweede methode is middels creditcard (Visa, MasterCard en American Express) via uw PayPal account. U kunt uw creditcard gegevens via de beveiligde SSL procedure veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. Voor meer informatie over PayPal klikt u op: PayPal In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor betalingen via PayPal worden géén extra kosten berekend.c.) In geval van vooruitbetaling middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen veertien (14) dagen na orderdatum door drinkwaardwatersport.com te zijn ontvangen op Rabobank bankrekeningnummer 1406.60.879 t.n.v. Drinkwaard Watersport. Na ontvangst van uw volledige betaling wordt uw bestelling verzonden.
d.) De vierde en laatste methode betreft contante betaling. Deze methode is alleen mogelijk indien u kiest om uw bestelling bij ons af te halen in Papendrecht. In het geval dat een product speciaal voor u besteld moet worden dan kunnen wij u toch verzoeken een gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te doen.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na orderdatum.

5.3 De klant geeft drinkwaardwatersport.com toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van drinkwaardwatersport.com.

Artikel 6. Levering
6.1 drinkwaardwatersport.com streeft ernaar om bestellingen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van betaling ter verzending aan te bieden, tenzij op de website van drinkwaardwatersport.com anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht  om de overeenkomst met drinkwaardwatersport.com te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan drinkwaardwatersport.com te melden.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. drinkwaardwatersport.com zal na ontvangst van een schriftelijk verzoek tot ontbinding van de overeenkomst zorgdragen voor de retourbetaling van de door de klant reeds gedane betalingen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.5 Levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij drinkwaardwatersport.com bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. Drinkwaardwatersport.com behoudt zich het recht de goederen aan te bieden bij een directe buurman in geval van geen gehoor, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door afnemer.

6.6 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

6.7 Aan de leveringsplicht van drinkwaardwatersport.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door drinkwaardwatersport.com geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

6.8 Bij aflevering wordt de afnemer geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

6.9 1.4 Indien u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u drinkwaardwatersport.com hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen per e-mail, fax, brief of telefonisch.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop drinkwaardwatersport.com geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij drinkwaardwatersport.com en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie of diensten.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat drinkwaardwatersport.com de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door drinkwaardwatersport.com niet mogelijk is langer duurt dan 2  weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 drinkwaardwatersport.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of fouten danwel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie welke gegeven wordt op de website.

8.2 drinkwaardwatersport.com is alleen aansprakelijk te stellen voor door u geleden schade indien deze schade aan drinkwaardwatersport.com aan te rekenen valt of indien deze door dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van drinkwaardwatersport.com komt.

8.3 drinkwaardwatersport.com is niet aansprakelijk te stellen voor schade die veroorzaakt is door een door drinkwaardwatersport.com geleverd artikel, tenzij drinkwaardwatersport.com aansprakelijk wordt gesteld door een dwingendrechtelijke wetsbepaling zoals bedoeld in artikel 6:185 t/m 6:193 van het Burgerlijk Wetboek betreffende Productaansprakelijkheid.

8.4 Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet door drinkwaardwatersport.com vergoed.

8.5 Indien drinkwaardwatersport.com toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen tegenover u, is drinkwaardwatersport.com aansprakelijk te stellen voor de door u geleden directe schade. Onder deze directe schade wordt verstaan: schade welke direct is toegebracht aan stoffelijke zaken, redelijke kosten welke gemaakt zijn bij de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade en/of de aantoonbare en gemaakte kosten die gemaakt zijn om de directe schade te beperken of te verkomen. De directe schade komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. Eventuele andere schade wordt niet vergoed. Hieronder valt ook gevolgschade zoals gederfde winst, zuivere vermogensschade, gederfde inkomsten of opgenomen snipperdagen en dergelijke.

8.6 drinkwaardwatersport.com is niet aansprakelijk te stellen voor schade veroorzaakt door overmacht. Hiermee wordt gedoeld op buiten de macht van drinkwaardwatersport.com gelegen omstandigheden als oorlog, boycot, ziekte van personeel van drinkwaardwatersport.com, brand en dergelijke zoals reeds eerder is beschreven in artikel 7 van deze Voorwaarden.

8.7 De bovenstaande aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn niet van toepassing indien u aantoont dat de schade en/of kosten zijn veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van drinkwaardwatersport.com.

8.8 Het is niet toegestaan om enige naar uw mening terechte schadevergoeding(en) te verrekenen met nog aan drinkwaardwatersport.com verschuldigde bedragen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van alle door drinkwaardwatersport.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij drinkwaardwatersport.com zolang de afnemer de vorderingen van drinkwaardwatersport.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van drinkwaardwatersport.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Artikel 10. Garantie
10.1 Op de door drinkwaardwatersport.com geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant, importeur of agent drinkwaardwatersport.com verstrekt.

10.2 Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan drinkwaardwatersport.com geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

10.3 De kosten van verzending door drinkwaardwatersport.com naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan drinkwaardwatersport.com in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

10.4 Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van drinkwaardwatersport.com, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van drinkwaardwatersport.com/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

10.5 Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer, conform de wet koop of afstand, het recht om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de goederen, de onderliggende (uitsluitend de gehele) overeenkomst met drinkwaardwatersport.com te ontbinden zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits:a.) De artikelen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via e-mail, fax of brief.
b.) De artikelen ongebruikt en nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden.
c.)  De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan drinkwaardwatersport.com teruggezonden zijn.

11.2 drinkwaardwatersport.com accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

11.3 De afnemer dient het product – na overleg met drinkwaardwatersport.com – te sturen of brengen naar een door drinkwaardwatersport.com vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

11.4 Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met drinkwaardwatersport.com ingevolge artikel 11.1. en 11.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal drinkwaardwatersport.com deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat drinkwaardwatersport.com het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen met inhouding van de reeds in rekening gebrachte kosten voor levering op het bezorgadres.

11.5 drinkwaardwatersport.com behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van drinkwaardwatersport.com of de leverancier van het product) is beschadigd.

11.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van drinkwaardwatersport.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal drinkwaardwatersport.com de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Drinkwaardwatersport.com heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 12. Klachten
12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door drinkwaardwatersport.com uiterst serieus in behandeling worden genomen.

12.2 De afnemer dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de afdeling Klantenservice via: e-mail, fax of brief.

12.3 drinkwaardwatersport.com zal de klacht in overleg met de afnemer zo spoedig mogelijk proberen op te lossen.

Artikel 13. Bestellingen/communicatie
13.1 drinkwaardwatersport.com is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en drinkwaardwatersport.com, dan wel tussen drinkwaardwatersport.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en drinkwaardwatersport.com, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van drinkwaardwatersport.com.

Artikel 14. Privacy
14.1 drinkwaardwatersport.com respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door drinkwaardwatersport.com niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

14.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van drinkwaardwatersport.com kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen drinkwaardwatersport.com (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van drinkwaardwatersport.com. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. drinkwaardwatersport.com is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van drinkwaardwatersport.com, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. drinkwaardwatersport.com is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

14.3 drinkwaardwatersport.com verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor drinkwaardwatersport.com geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen drinkwaardwatersport.com en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over de voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice, via contact

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van drinkwaardwatersport.com

Laatste wijziging: 28 maart 2022.